Onderzoeksopzet

Het onderzoek voor het Christelijk Charitatief Peil wordt uitgezet onder het Citisens panel bestaande uit ruim 35.000 respondenten. Deze respondenten geven regelmatig hun mening over maatschappelijke en politieke thema's. De deelnemers aan het panel, maar vooral de deelnemers waarvan bekend is dat ze christen zijn, worden uitgenodigd om deel te nemen aan het onderzoek. In 2017 vulden ruim 7.400 mensen de vragenlijst in.

Daarnaast ontvangen deelnemende goede doelen een link naar het onderzoek om onder hun eigen achterban te verspreiden. In 2017 hebben ongeveer 800 personen deelgenomen aan het onderzoek via de open link die door de goede doelen is verspreid. Het voornaamste doel van deze methode is om binnen specifieke protestants-christelijke denominaties voldoende respons te krijgen. Elk goed doel ontvangt een URL, waardoor te herleiden is via welk goed doel een respondent de vragenlijst heeft ingevuld. In de analyse wordt ervoor gezorgd dat deze respondenten de uiteindelijke resultaten niet beinvloeden. Bijvoorbeeld, respondenten die via doel X op de hoogte zijn gesteld van het onderzoek, zijn niet meegenomen in de beoordeling van de geholpen naamsbekendheid van doel X.
Wanneer de respons te wensen over laat, worden er aanvullende maatregelen getroffen. Denk hierbij aan een betaalde campagne op Facebook en/of Twitter. Dit draagt tevens bij aan de bekendheid van het onderzoek en de deelnemende doelen. In 2017 hebben ruim 25.000 mensen een oproep gezien om deel te nemen aan het onderzoek.

Binnen het onderzoek wordt onderscheid gemaakt tussen verschillende kerkgenootschappen en denominaties: het protestantse christendom (uitgesplitst naar Protestantse Kerk in Nederland, Orthodox-gereformeerd, Bevindelijk-gereformeerd en Evangelisch), rooms-katholieken en niet-christenen. Verdere uitsplitsingen naar kerkgang, leeftijd, opleidingsniveau en andere kenmerken worden weergegeven indien er relevante verschillen zichtbaar zijn. Hierdoor is er inzicht in de meer bekende doelgroepen maar wordt ook potentie zichtbaar in andere doelgroepen.

Om ervoor te zorgen dat de deelnemers aan het onderzoek een goede afspiegeling vormen van de werkelijkheid wordt gebruik gemaakt van weging. Weging is een statistische methode waarbij elke respondent een waarde meekrijgt. Antwoorden van respondenten die in het onderzoek zijn ondervertegenwoordigd tellen zwaarder mee, terwijl de antwoorden van respondenten die in het onderzoek zijn oververtegenwoordigd minder zwaar meetellen.

De uitkomsten van het onderzoek zijn daardoor een afspiegeling van de daadwerkelijke situatie.

De respondenten vormen een
representatieve afspiegeling van
protestants-christelijk Nederland.


meer informatieDeelnemende organisaties

meer informatieWITh Compliments Award

meer informatieOnderzoeksrapport

meer informatieKosten deelname Christelijk Charitatief Peil

meer informatieOnderzoekspartner Citisens | door Necker van Naem